Puh: 044 744 5523

Säännöt

1) Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on YHDESSÄ-yhdistys / TOGETHER-association ry ja sen kotipaikka on Turku.

2) Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on maahanmuuttajien tasa-arvoisuuden saavuttaminen ja rasististen asenteiden vähentäminen. Yhdistyksen perusajatus on, että maahanmuuttajat ja suomalaiset toimivat yhdessä yli uskonnollisten, kulttuuristen, etnisten ja ideologisten erojen. Lisäksi tarkoitus on kehittää ja tukea maahanmuuttajien sopeutumista tukevaa kotouttamistoimintaa, moniarvoisuutta, kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuutta edistävää ja tukevaa toimintaa sekä edistää maahanmuuttajien työllistymisen yleisiä edellytyksiä eri keinoin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää voittoa tavoittelematonta ompelu-, ruoka-, puutyö- ynnä muita sellaisia pienryhmätoimintoja, kursseja ja koulutustilaisuuksia, järjestää suvaitsevaisuutta edistäviä ja rasismia vastustavia sekä toiminnastaan tiedottavia kampanjoita ja tilaisuuksia, julkaisee toimialansa lehteä ja kotisivuja, vaihtaa tietotaitoa maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvästä toiminnasta sekä toimii yhteistyössä vastaavien kansainvälisten yhteisöjen kanssa, toimii yhteistyössä ja verkostoituu maahanmuuttaja- ja suomalaisten järjestöjen kanssa, luo kontakteja maahanmuuttajien ja viranomaisten välille.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys hakee julkista rahoitusta sopiviksi katsomistaan rahoituslähteistä. Lisäksi toimintaa rahoitetaan kursseilla, myyjäisillä, jäsenmaksuilla sekä mahdollisesti kahvilatoiminnalla ja ostopalvelusopimuksilla Turun ja lähikuntien alueella sekä sellaisella ansiotoiminnalla, joka välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

3) Jäsenet

Vain yhdistyksen säännöt ja periaatteet hyväksyvä ja niiden mukaan toimiva henkilö voi liittyä yhdistyksen jäseneksi. Hallitus hyväksyy jäsenet.

4) Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5) Jäsenmaksu

Jäsenmaksun suuruus päätetään syyskokouksessa.

6) Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 8 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin, taloudenhoitajan sekä varataloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7) Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin yksin. Hallitus voi oikeuttaa henkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

8) Tilikausi ja tilintarkastus

Tilikausi on 1.1. – 31.12. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. Tilintarkastajan tulee olla yhdistyksen ulkopuolinen henkilö eikä hän saa olla hallituksen jäsenen sukulainen.

9) Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1 / 10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10) Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Koko jäsenistö kutsutaan kokoukseen vähintään viikkoa aikaisemmin paikallislehden ilmoituksella.

11) Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset

Sääntömääräisessä kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Esitetään tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto ja toimintakertomus
6. Vahvistetaan toimintakertomus ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Sääntömääräisessä syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Esitetään toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksun suuruus
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksun suuruus
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet joka toinen vuosi
8. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12) Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3 / 4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla maahanmuuttajakoulutuksen edistämiseen tai SPR:n kansainvälisen toiminnan hyväksi. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Yhteystiedot

Nisse Kavon katu 3
20610 Turku – Finland
Puh: +358 44 744 5523
Mail: info(at)yhdessa.org
Web: www.yhdessa.org